รีวิว

ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น

ดูทั้งหมด
  • 5D White 20000
    วันที่โพส : 2014-02-15

    โปรโมชั่นพิเศษ 2,300 จาก ปกติ 2,500


กลูตาไธโอนแบบฉีดของแท้ มีคุณประโยชนมหัศจรรยของสารกลูตาไธโอน ทําใหนักวิทยาศาสตรทําการสังเคราะหสารกลูตาไธโอนเลียนแบบธรรมชาติที่ผลิตจากเซลล์ในรางกายขึ้น เพื่อใช้ประโยชน โดยการกิน การฉีดเข้าร่างกายโดยใช้สาร กลูตาไธโอนแบบฉีด

สารกลูตาไธโอนนี้ ในบางประเทศไดรับการรับรองให้ขึ้นเปนทะเบียนยา และบางประเทศใชเปนอาหารเสริม มีการนําสารกลูตาไธโอน มาใชเปนยารักษาโรคหลายกรณี เชน เกี่ยวกบระบบเส้นประสาทบกพร่องโรคพากินสัน โรคอัลไซเมอร หรือ โรคสมองเสื่อม โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมาก ใชสารกลูตาแบบฉีด ในการรักษาฝา และทําใหผิวขาวเปลงปลั่งเหมือนมีแสงออรา